RAS PRE-2012 HISTORY ANSWER KEY.

AUTHENTIC ANSWER KEY BASED ON AUTHENTIC BOOKS.

SERIES-D

1-Shiva
2-manusmriti
3-vishnu
4-vikramashila univ.
5-alberuni
6-a device to lift…
7-balban
8-qutubudin bakhtiyar kaki
9- C,D,B,A,
10-masahat
11-amir khusro
12-kaveri
13-virupaksh
14-mandalam
15-Kannada n nagri
16-ibrahim adil shah II
17-saasaram
18-Mahabharata
19-meerabai
20-khwaza muinudin chisti
21-ramanujacharya
22-2nd option
23-ahemednagar
24-zabti
25-unity of supreme truth
26-naqadi
27-dadabhai naurauji
28-lala lajpat ray
29-1911
30-v.d.savarkar
31-swadeshi n boycott
32-4th option
33-porbandar
34-g.d. Birla
35-act of 1919

THIS IS PREPARED 4 UR HELP N IT IS ONLY IN INFORMATIVE WAY.